Od 18 kwietnia nowe zwolnienie ze składek do ZUS

Dodano: 28 kwietnia 2020

Przedsiębiorcy, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o udzielenie im wsparcia. 1 kwietnia weszły w życie przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, a w kolejnych dniach kwietnia nowelizacja tej ustawy, określana mianem tarczy antykryzysowej 2.0

Całkowite zwolnienie od składek dla firm do 10 ubezpieczonych

Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych (dalej: składki ZUS), należne za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

1) przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3) w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych

Nie ma znaczenia, z jakiego tytułu osoby zgłaszane do ubezpieczeń podlegają ubezpieczeniom, mogą to być zarówno pracownicy, zleceniobiorcy, jak i osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności.

50-proc. zwolnienie dla firm od 10 do 49 ubezpieczonych

Na wniosek płatnika składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, będzie on zwolniony od opłacania należnych składek za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

1) przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) od 1 lutego do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3) od 1 marca do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.


Płatnik, który ma do 9 ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniom społecznym, nie zapłaci w całości należnych składek, a ten , który ma od 10 do 49 – zapłaci 50%, a z zapłaty pozostałej części zostanie zwolniony. 

Zarówno płatnik, który zgłasza do ubezpieczeń do 9 ubezpieczonych, jak i płatnik zgłaszający od 10 do 49 osób w liczbie ubezpieczonych nie uwzględniają pracowników młodocianych.

 

 

Autor: Andrzej Radzisław radca prawny