Wyjątkowo do 30 czerwca sprawozdanie o wytworzonych odpadach

Dodano: 18 maja 2020

Wytwórca odpadów zobowiązany jest również do sporządzenia rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu nimi. Jeszcze w ubiegłym roku wszystkie podmioty do tego zobligowane składały sprawozdania do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy właściwemu marszałkowi województwa. Wejście w życie z początkiem 2020 roku BDO spowodowało zmiany również w tym zakresie. Od nowego roku sprawozdania o wytworzonych odpadach sporządza się on-line, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO. Nie jest tu konieczne złożenie podpisu, a weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniu spoczywa na marszałku województwa. Jeżeli stwierdzi on, że informacje w nim zawarte są niezgodne ze stanem faktycznym, może wezwać do jego korekty (za pośrednictwem BDO).

Sprawozdanie składane będzie za pośrednictwem zakładki „Sprawozdawczość”, znajdującej się w bocznym pasku menu, po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto w BDO. W momencie oddawania materiału do druku zakładka ta jest nie w pełni funkcjonalna, co oznacza, że nie można wysyłać jeszcze owych sprawozdań. Nie do końca jeszcze wiadomo, jak formularz do wysyłki sprawozdań będzie wyglądał. Warto wiedzieć, że wyjątkowo w tym roku sprawozdanie za odpady wytworzone w 2019 roku składa się wyłącznie w formie elektronicznej (urzędy marszałkowskie nie przyjmują formy papierowej), za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, wyjątkowo do 30 czerwca 2020 r.