Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi (Dz.U. z 2010 r. nr 198, poz. 1318)

Dz.U.10.198.1318
rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 1 października 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi
(Dz.U. z dnia 26 października 2010 r.)
Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami weterynaryjnymi polegający na:
1)
klasyfikowaniu odpadów weterynaryjnych w celu ustalenia właściwego sposobu postępowania z nimi;
2)
zbieraniu odpadów weterynaryjnych;
3)
magazynowaniu odpadów weterynaryjnych;
4)
transportowaniu odpadów weterynaryjnych.
§ 2.
Odpady weterynaryjne klasyfikuje się w następujący sposób:
1)
odpady weterynaryjne o kodzie 18 02 02*, zwane dalej "odpadami zakaźnymi", będące odpadami niebezpiecznymi zawierającymi żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że powodują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów;
2)
odpady weterynaryjne o kodach 18 02 05* i 18 02 07*, zwane dalej "odpadami niebezpiecznymi", będące odpadami niebezpiecznymi zawierającymi substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że powodują choroby niezakaźne u ludzi lub zwierząt lub mogą być źródłem skażenia środowiska;
3)
odpady weterynaryjne o kodach 18 02 01, 18 02 03, 18 02 06, 18 02 08, zwane dalej "odpadami pozostałymi", będące odpadami weterynaryjnymi nieposiadającymi właściwości niebezpiecznych.
§ 3.
1.
Odpady weterynaryjne zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania i dzieli się na odpady zakaźne, odpady niebezpieczne i odpady pozostałe, uwzględniając sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku.
2.
Odpady zakaźne i odpady niebezpieczne przekazuje się do unieszkodliwiania.
§ 4.
1.
Odpady zakaźne i odpady niebezpieczne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.
2.
Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach (jednorazowego lub wielokrotnego użycia) w taki sposób, aby ich górna krawędź nie uległa skażeniu, a w przypadku odpadów zakaźnych - skażeniu lub zanieczyszczeniu.
3.
Odpady zakaźne i odpady niebezpieczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia, które umieszcza się w miejscach powstawania tych odpadów.
4.
Pojemniki lub worki jednorazowego użycia, o których mowa w ust. 1 i 3, mogą być wypełnione do nie więcej niż 2/3 ich objętości.
5.
Raz zamknięte pojemniki lub worki jednorazowego użycia, o których mowa w ust. 1 i 3, nie mogą być otwierane.
6.
W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka jednorazowego użycia, o których mowa w ust. 1 i 3, należy je w całości umieścić w innym większym nieuszkodzonym pojemniku lub worku jednorazowego użycia.
7.
Pojemniki wielokrotnego użycia myje się po każdym użyciu, a w przypadku odpadów zakaźnych - dezynfekuje się, a następnie myje.
§ 5.
1.
Pojemniki i worki jednorazowego użycia powinny posiadać widoczne oznakowanie zawierające następujące informacje:
1)
kod odpadów w nich przechowywanych;
2)
miejsce pochodzenia odpadów;
3)
datę ich zamknięcia.
2.
Odpady zakaźne gromadzi się w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru czerwonego.
3.
Odpady niebezpieczne gromadzi się w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru żółtego.
4.
Odpady pozostałe gromadzi się w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru innego niż kolor czerwony i żółty.
§ 6.
1.
Czas magazynowania odpadów zakaźnych nie może przekraczać 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze 10 °C i wyższej. W temperaturze poniżej 10 °C odpady zakaźne mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w jakich są przechowywane, ale nie dłużej niż 30 dni.
2.
Odpady niebezpieczne i odpady pozostałe mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w jakich są przechowywane, ale nie dłużej niż 30 dni.
3.
Miejsce magazynowania odpadów weterynaryjnych powinno być:
1)
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
2)
zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;
3)
przeznaczone wyłącznie do magazynowania odpadów weterynaryjnych.
4.
Miejsce, o którym mowa w ust. 3, myje się po każdym usunięciu odpadów niebezpiecznych, a w przypadku usunięcia odpadów zakaźnych - dezynfekuje się, a następnie myje.
5.
W przypadku powstawania niewielkich ilości odpadów zakaźnych lub odpadów niebezpiecznych można je magazynować w chłodziarce lub w zamrażarce w osobnych opakowaniach w szczelnie zamkniętych pojemnikach, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1.
§ 7.
Odpady weterynaryjne transportuje się z miejsca ich powstania do miejsca ich magazynowania w zamkniętych pojemnikach lub workach jednorazowego użycia w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.
§ 8.
Podmioty świadczące usługi związane z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych postępują z odpadami weterynaryjnymi zgodnie z procedurą postępowania z odpadami weterynaryjnymi oraz instrukcją dotyczącą zasad selektywnego zbierania odpadów weterynaryjnych na danym stanowisku pracy.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.