Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2014 r., poz. 47)

Dz.U.14..47
ustawa
z dnia 8 listopada 2013 r.
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z dnia 10 stycznia 2014 r.)
Art. 1.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 40) w art. 402 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych powiatów i gmin.”.
Art. 2.
Do wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, należnych za okres od dnia 23 stycznia 2013 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Słowa kluczowe:
ochrona środowiska